ALFES

Oficina més propera de l'OAGRTL / Oficina más cercana del OAGRTL: Segrià


Ordenances fiscals / Ordenanzas fiscales: consulta

Tipus impositius / Tipos impositivos: consulta

Beneficis fiscals i recàrrecs potestatius / Beneficios fiscales y recargos potestativos: consulta


Calendari fiscal / Calendario fiscal:
Exercici / Ejercicio:

Actuacions delegades a l'OAGRTL per l'Ajuntament i altres ens públics:
Actuaciones delegadas al OAGRTL por el Ayuntamiento y otros entes:
2023 - ALFES Imprimir
Concepte / Exercici / Emissió
Concepto / Ejercicio / Emisión
Gestió tributària
Gestión tributaria
Inspecció
Inspección
Recaptació voluntària
Recaudación voluntaria
Període de pagament en voluntaria
Periodo de pago en voluntaria
Recaptació executiva
Recaudación ejecutiva
Impost Béns Immobles . Urbana
Exercici 2023
SI NO SI Del 02/05/2023 al 05/07/2023
Data càrrec rebuts domiciliats: 1-juny, 2-agost i 31-octubre
Fecha cargo recibos domiciliados:1-junio,2-agosto,31-octubre
SI
IBI Béns característiques especials
Exercici 2023
SI NO SI Del 02/05/2023 al 05/07/2023
Data càrrec rebuts domiciliats: 1-juny, 2-agost i 31-octubre
Fecha cargo recibos domiciliados:1-junio,2-agosto,31-octubre
SI
Impost Béns Immobles . Rústica
Exercici 2023
SI NO SI Del 25/09/2023 al 27/11/2023
Data càrrec rebuts domiciliats: 31-octubre
Fecha cargo recibos domiciliados: 31-octubre
SI
Impost d'Activitats Econòmiques
Exercici 2023
SI SI SI Del 25/09/2023 al 27/11/2023
Data càrrec rebuts domiciliats: 31-octubre
Fecha cargo recibos domiciliados: 31-octubre
SI
Imp. Vehicles tracció mecànica
Exercici 2023
SI -- SI Del 27/02/2023 al 28/04/2023
Data càrrec rebuts domiciliats: 31-març
Fecha de cargo recibos domiciliados: 31-març
SI
Impost Vehicles Tracció mecànica - Altes
Exercici 2023
SI -- SI Segons la data de l'autoliquidació
Según la fecha de la autoliquidación
--
Impost s/increment valor del terreny nat.Urbana
NO NO NO -------------------

NO