CUBELLS

Oficina més propera de l'OAGRTL / Oficina más cercana del OAGRTL: Balaguer


Ordenances fiscals / Ordenanzas fiscales: consulta

Tipus impositius / Tipos impositivos: consulta

Beneficis fiscals i recàrrecs potestatius / Beneficios fiscales y recargos potestativos: consulta


Calendari fiscal / Calendario fiscal:
Exercici / Ejercicio:

Actuacions delegades a l'OAGRTL per l'Ajuntament i altres ens públics:
Actuaciones delegadas al OAGRTL por el Ayuntamiento y otros entes:
2022 - CUBELLS Imprimir
Concepte / Exercici / Emissió
Concepto / Ejercicio / Emisión
Gestió tributària
Gestión tributaria
Inspecció
Inspección
Recaptació voluntària
Recaudación voluntaria
Període de pagament en voluntaria
Periodo de pago en voluntaria
Recaptació executiva
Recaudación ejecutiva
Impost Béns Immobles . Urbana
Exercici 2022
SI NO SI Del 02/05/2022 al 05/07/2022
Data càrrec rebuts domiciliats: 1-juny, 4-agost i 31-octubre
Fecha cargo recibos domiciliados:1-junio,4-agosto,31-octubre
SI
IBI Béns característiques especials
Exercici 2022
SI NO SI Del 02/05/2022 al 05/07/2022
Data càrrec rebuts domiciliats: 1-juny, 4-agost i 31-octubre
Fecha cargo recibos domiciliados:1-junio,4-agosto,31-octubre
SI
Impost Béns Immobles . Rústica
Exercici 2022
SI NO SI Del 23/09/2022 al 23/11/2022
Data de càrrec dels rebuts domiciliats: 31-octubre
Fecha cargo de los recibos domiciliados: 31-octubre
SI
Impost d'Activitats Econòmiques
Exercici 2022
SI SI SI Del 23/09/2022 al 23/11/2022
Data de càrrec dels rebuts domiciliats: 31-octubre
Fecha cargo de los recibos domiciliados: 31-octubre
SI
Imp. Vehicles tracció mecànica
Exercici 2022
SI -- SI Del 28/02/2022 al 29/04/2022
Data càrrec rebuts domiciliats: 01-abril
Fecha de cargo recibos domiciliados: 01-abril
SI
Impost Vehicles Tracció mecànica - Altes
Exercici 2022
SI -- SI Segons la data de l'autoliquidació
Según la fecha de la autoliquidación
--
Impost s/increment valor del terreny nat.Urbana
SI SI SI Segons la data de notificació de la liquidació
Según la fecha de notificación de la liquidación
SI
Cementiri
Exercici 2022 Emissió 001
NO NO SI Del 23/09/2022 al 23/11/2022
Data de càrrec dels rebuts domiciliats: 31-octubre
Fecha cargo de los recibos domiciliados: 31-octubre
SI
Recollida d'Escombraries
Exercici 2022 Emissió 001
NO NO SI Del 23/09/2022 al 23/11/2022
Data de càrrec dels rebuts domiciliats: 31-octubre
Fecha cargo de los recibos domiciliados: 31-octubre
SI
Sancions
Emissió 001
NO NO NO -------------------

SI
Clavegueres
Exercici 2022 Emissió 001
NO NO SI Del 23/09/2022 al 23/11/2022
Data de càrrec dels rebuts domiciliats: 31-octubre
Fecha cargo de los recibos domiciliados: 31-octubre
SI