PRATS I SANSOR

Oficina més propera de l'OAGRTL / Oficina más cercana del OAGRTL: la Seu d'Urgell


Ordenances fiscals / Ordenanzas fiscales: consulta

Calendari fiscal / Calendario fiscal: consulta

Beneficis fiscals potestatius / Beneficios fiscales potestativos: consulta


Tipus impositius / Tipos impositivos:
Exercici / Ejercicio:

2018 - PRATS I SANSOR Imprimir
Impost sobre Béns Immobles (IBI) - Delegada la gestió a l'OAGRTL
Data publicació ordenança
municipal al BOP Lleida
Tipus de gravamen
Urbana 6/12/2003 0,40000 % General
Rústica 6/12/2003 0,60000 %
Característiques Especials 6/12/2003 0,40000 %
Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) - Delegada la gestió a l'OAGRTL
Data publicació ordenança
municipal al BOP Lleida
Coeficient de situació
Categoria Comercial 1 6/12/2003 1,6800
Categoria Comercial 2 1,5400
Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) - Delegada la gestió a l'OAGRTL
Data publicació ordenança
municipal al BOP Lleida
Coeficient Tipus de gravamen
D´1 a 5 anys 6/12/2003 3,70 30,00
Fins a 10 anys 3,50 30,00
Fins a 15 anys 3,20 30,00
Mes de 15 anys 3,00 30,00
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) - Delegada la gestió a l'OAGRTL
Data publicació ordenança
municipal al BOP Lleida
Coeficient
Tarifa bàsica
Import
Grup tarifa 101 - DE MENYS DE 8 CAVALLS FISCALS 6/12/2003 1,1000 * 12,62 13,88 €
Grup tarifa 102 - DE 8 FINS A 11,99 CAVALLS FISCALS 1,1000 * 34,08 37,49 €
Grup tarifa 103 - DE 12 FINS A 15,99 CAVALLS FISCALS 1,1000 * 71,94 79,13 €
Grup tarifa 104 - DE 16 FINS A 19,99 CAVALLS FISCALS 1,1000 * 89,61 98,57 €
Grup tarifa 105 - DE 20 CAVALLS FISCALS EN ENDAVANT 1,1000 * 112,00 123,20 €
Grup tarifa 201 - DE MENYS DE 21 PLACES 1,1000 * 83,30 91,63 €
Grup tarifa 202 - DE 21 A 50 PLACES 1,1000 * 118,64 130,50 €
Grup tarifa 203 - DE MÉS DE 50 PLACES 1,1000 * 148,30 163,13 €
Grup tarifa 301 - DE MENYS DE 1.000 KG DE CÀRREGA ÚTIL 1,1000 * 42,28 46,51 €
Grup tarifa 302 - DE 1.000 A 2.999 KG DE CÀRREGA ÚTIL 1,1000 * 83,30 91,63 €
Grup tarifa 303 - DE MÉS DE 2999 A 9999 KG DE CÀRREGA ÚTIL 1,1000 * 118,64 130,50 €
Grup tarifa 304 - DE MÉS DE 9.999 KG DE CÀRREGA ÚTIL 1,1000 * 148,30 163,13 €
Grup tarifa 401 - DE MENYS DE 16 CAVALLS FISCALS 1,1000 * 17,67 19,44 €
Grup tarifa 402 - DE 16 A 25 CAVALLS FISCALS 1,1000 * 27,77 30,55 €
Grup tarifa 403 - DE MÉS DE 25 CAVALLS FISCALS 1,1000 * 83,30 91,63 €
Grup tarifa 501 - DE MENYS DE 1000 KG I MÉS DE 750 KG C.ÚTIL 1,1000 * 17,67 19,44 €
Grup tarifa 502 - DE 1.000 A 2.900 KG DE CÀRREGA ÚTIL 1,1000 * 27,77 30,55 €
Grup tarifa 503 - DE MÉS DE 2.999 KG DE CÀRREGA ÚTIL 1,1000 * 83,30 91,63 €
Grup tarifa 601 - CICLOMOTORS 1,1000 * 4,42 4,86 €
Grup tarifa 602 - MOTOCICLETES FINS A 125 CC 1,1000 * 4,42 4,86 €
Grup tarifa 603 - MOTOCICLETES DE MÉS DE 125 FINS A 250 CC 1,1000 * 7,57 8,33 €
Grup tarifa 604 - MOTOCICLETES DE MÉS DE 250 FINS A 500 CC 1,1000 * 15,15 16,67 €
Grup tarifa 605 - MOTOCICLETES DE MÉS DE 500 FINS A 1000 CC 1,1000 * 30,29 33,32 €
Grup tarifa 606 - MOTOCICLETES DE MÉS DE 1.000 CC 1,1000 * 60,58 66,64 €