L'ALBAGES

Oficina més propera de l'OAGRTL / Oficina más cercana del OAGRTL: Borges Blanques


Ordenances fiscals / Ordenanzas fiscales: consulta

Calendari fiscal / Calendario fiscal: consulta

Tipus impositius / Tipos impositivos: consulta


Beneficis fiscals y recàrrecs potestatius / Beneficios fiscales y recargos potestativos:
Exercici / Ejercicio:

2022 - L'ALBAGES Imprimir
Impost sobre Béns Immobles (IBI) - Delegada la gestió a l'OAGRTL
Beneficis fiscals i recàrrecs potestatiusData publicació ordenança
municipal al BOP Lleida
Anys aplicacióDocumentació
Urbana Exempció dels rebuts que tinguin la quota líquida igual o inferior a 3 euros 30/12/2003Segons ordenança fiscalCap
Urbana Bonificació del 50% per als immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat. 30/12/2003Segons ordenança fiscalCertificat titularitat cadastral o rebuts IBI
Comunicació data prevista inici obres
Llicència obres o sol.licitud d'aquesta a l'Ajunt.
Estatuts de l'empresa urbanit, constr, prom.immob.
Certificat no iclusió a l'immobilitzat o balanç
Urbana Bonificació del 25% per als habitatges de protecció oficial durant els 2 exercicis següents a la finalització de la bonificació obligatòria legal 30/12/2003 2Còpia resolució atorgament qualificació d'HPO
Urbana Per obtenir la bonificació de família nombrosa cal:
-el Títol de Família Nombrosa vigent a data 1 de gener
-estar empadronat en l'objecte tributari del rebut sobre el que es demana la bonificació
30/12/2003Segons ordenança fiscalDocumentació acreditativa de ser família nombrosa
Certificat d'empadronament emès per l'Ajuntament
Urbana Bonificació del 25% per als immobles que hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, per a l'autoconsum, durant 4 anys. L'immoble ha d'estar destinat a habitatge 30/12/2003 4Inscripció al RAC (Reg.d'Autoconsum de Catalunya)
Certificat Ajuntament autoritzant la instal.lació
Rústica Exempció dels rebuts que tinguin la quota líquida igual o inferior a 3 euros 30/12/2003Segons ordenança fiscalCap
Característiques EspecialsExempció dels rebuts que tinguin la quota líquida igual o inferior a 3 euros 30/12/2003Segons ordenança fiscalCap
Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) - Delegada la gestió a l'OAGRTL
Beneficis fiscals i recàrrecs potestatiusData publicació ordenança
municipal al BOP Lleida
Anys aplicacióDocumentació
Bonificació del 25% per inici d'activitat empresarial tributant per quota municipal, durant els 5 anys d'activitat següents a la finalització de l'exempció de l'article 82 b)1 (2 primers exercicis d'activitat dins el territori espanyol) 30/12/2003 5Cap
Bonificació del 25% per foment d'ocupació que tributin per quota municipal i hagin incrementat la mitjana de la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període impositiu immediat anterior al de l'aplicació de la bonificació, en relació amb el període anterior a aquell. 30/12/2003Segons ordenança fiscalCap
Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) - No delegada la gestió a l'OAGRTL
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) - Delegada la gestió a l'OAGRTL
Beneficis fiscals i recàrrecs potestatiusData publicació ordenança
municipal al BOP Lleida
Anys aplicacióDocumentació
Bonificació del 100% per als vehicles amb una antiguitat superior als 25 anys 29/11/2018Segons ordenança fiscalCap
Bonificació del 100% per als vehicles inscrits a la Direcció General de Trànsit (DGT) com a vehicles històrics 29/11/2018Segons ordenança fiscalCap