L'ALBI

Oficina més propera de l'OAGRTL / Oficina más cercana del OAGRTL: Borges Blanques


Ordenances fiscals / Ordenanzas fiscales: consulta

Calendari fiscal / Calendario fiscal: consulta

Tipus impositius / Tipos impositivos: consulta


Beneficis fiscals y recàrrecs potestatius / Beneficios fiscales y recargos potestativos:
Exercici / Ejercicio:

2023 - L'ALBI Imprimir
Impost sobre Béns Immobles (IBI) - Delegada la gestió a l'OAGRTL
Beneficis fiscals i recàrrecs potestatiusData publicació ordenança
municipal al BOP Lleida
Anys aplicacióDocumentació
Urbana Exempció dels rebuts que tinguin la quota líquida igual o inferior a 3 euros 30/12/2003Segons ordenança fiscalCap
Urbana Bonificació del 50% per als immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat. 30/12/2003Segons ordenança fiscalCertificat titularitat cadastral o rebuts IBI
Comunicació data prevista inici obres
Llicència obres o sol.licitud d'aquesta a l'Ajunt.
Estatuts de l'empresa urbanit, constr, prom.immob.
Certificat no iclusió a l'immobilitzat o balanç
Urbana Bonificació del 25% per als habitatges de protecció oficial durant els 2 exercicis següents a la finalització de la bonificació obligatòria legal. 30/12/2003 2Còpia resolució atorgament qualificació d'HPO
Urbana Per obtenir la bonificació de família nombrosa cal:
-el Títol de Família Nombrosa vigent a data 1 de gener
-estar empadronat en l'objecte tributari del rebut sobre el que es demana la bonificació
30/12/2003Segons ordenança fiscalDocumentació acreditativa de ser família nombrosa
Certificat d'empadronament emès per l'Ajuntament
Urbana Bonificació del 25% per als immobles que hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, durant 4 anys. L'immoble ha d'estar destinat a habitatge 30/12/2003 4Inscripció al RAC (Reg.d'Autoconsum de Catalunya)
Certificat Ajuntament autoritzant la instal.lació
Rústica Exempció dels rebuts que tinguin la quota líquida igual o inferior a 3 euros 30/12/2003Segons ordenança fiscalCap
Característiques EspecialsExempció dels rebuts que tinguin la quota líquida igual o inferior a 3 euros 30/12/2003Segons ordenança fiscalCap
Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) - Delegada la gestió a l'OAGRTL
Beneficis fiscals i recàrrecs potestatiusData publicació ordenança
municipal al BOP Lleida
Anys aplicacióDocumentació
Bonificació del 25% per inici d'activitat empresarial tributant per quota municipal, durant els 5 anys d'activitat següents a la finalització de l'exempció de l'article 82 b)1 (2 primers exercicis d'activitat dins el territori espanyol) 30/12/2003 5Cap
Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) - Delegada la gestió a l'OAGRTL
Sense beneficis fiscals potestatius
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) - Delegada la gestió a l'OAGRTL
Beneficis fiscals i recàrrecs potestatiusData publicació ordenança
municipal al BOP Lleida
Anys aplicacióDocumentació
Bonificació del 100% per als vehicles amb una antiguitat superior als 25 anys 30/12/2003Segons ordenança fiscalCap
Bonificació del 100% per als vehicles inscrits a la Direcció General de Trànsit (DGT) com a vehicles històrics 30/12/2003Segons ordenança fiscalCap