L'ESPLUGA CALBA

Oficina més propera de l'OAGRTL / Oficina más cercana del OAGRTL: Borges Blanques


Ordenances fiscals / Ordenanzas fiscales: consulta

Calendari fiscal / Calendario fiscal: consulta

Tipus impositius / Tipos impositivos: consulta


Beneficis fiscals y recàrrecs potestatius / Beneficios fiscales y recargos potestativos:
Exercici / Ejercicio:

2022 - L'ESPLUGA CALBA Imprimir
Impost sobre Béns Immobles (IBI) - Delegada la gestió a l'OAGRTL
Beneficis fiscals i recàrrecs potestatiusData publicació ordenança
municipal al BOP Lleida
Anys aplicacióDocumentació
Urbana Exempció dels rebuts que tinguin la quota líquida igual o inferior a 3 euros 9/12/2003Segons ordenança fiscalCap
Urbana Bonificació del 50% per als immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat. 14/08/2012Segons ordenança fiscalCertificat titularitat cadastral o rebuts IBI
Comunicació data prevista inici obres
Llicència obres o sol.licitud d'aquesta a l'Ajunt.
Estatuts de l'empresa urbanit, constr, prom.immob.
Certificat no iclusió a l'immobilitzat o balanç
Urbana Bonificació del 25% per als immobles de naturalesa urbana que tinguin ús residencial vinculats a activitats agrícoles, ramaderes o forestals i ubicats fora del nucli urbà o fora de la zona delimitada com a sòl urbà de l'Ajuntament d'imposició així com en els diferents nuclis de població agregats, durant 4 anys 9/12/2003 4Certificat Ajuntament acreditant supòsits de fet
Urbana Per obtenir la bonificació de família nombrosa cal:
-el Títol de Família Nombrosa vigent a data 1 de gener
-estar empadronat en l'objecte tributari del rebut sobre el que es demana la bonificació
14/08/2012Segons ordenança fiscalDocumentació acreditativa de ser família nombrosa
Certificat d'empadronament emès per l'Ajuntament
Urbana Bonificació del 50% per als immobles que hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, per a l'autoconsum, durant 1 any. L'immoble ha d'estar destinat a habitatge 14/08/2012 1Inscripció al RAC (Reg.d'Autoconsum de Catalunya)
Certificat Ajuntament autoritzant la instal.lació
Rústica Exempció dels rebuts que tinguin la quota líquida igual o inferior a 3 euros 9/12/2003Segons ordenança fiscalCap
Característiques EspecialsExempció dels rebuts que tinguin la quota líquida igual o inferior a 3 euros 9/12/2003Segons ordenança fiscalCap
Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) - Delegada la gestió a l'OAGRTL
Beneficis fiscals i recàrrecs potestatiusData publicació ordenança
municipal al BOP Lleida
Anys aplicacióDocumentació
Bonificació del 50% per foment d'ocupació que tributin per quota municipal i hagin incrementat la mitjana de la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període impositiu immediat anterior al de l'aplicació de la bonificació, en relació amb el període anterior a aquell. 9/12/2003 1Cap
Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) - Delegada la gestió a l'OAGRTL
Beneficis fiscals i recàrrecs potestatiusData publicació ordenança
municipal al BOP Lleida
Anys aplicacióDocumentació
Bonificació en vigor fins el 09/08/2022: Bonificació del 95% a favor dels descendents de 1r grau i adoptats, cònjuges i ascendents de 1r grau i adoptants. 9/08/2022Segons ordenança fiscalLlibre família / altra doc. acrediti grau parentiu
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) - Delegada la gestió a l'OAGRTL
Beneficis fiscals i recàrrecs potestatiusData publicació ordenança
municipal al BOP Lleida
Anys aplicacióDocumentació
Bonificació del 10% per als vehicles amb una antiguitat superior als 25 anys 9/12/2003Segons ordenança fiscalCap
Bonificació del 50% per a vehicles de propulsió híbrida que tinguin capacitat de tracció elèctrica mitjançant bateries i unes emissions inferiors a 110g de CO2/km, o que utilitzin com a combustible el gas natural o gasos liquats del petroli i unes emissions inferiors a 160g de CO2/km. 12/06/2015Segons ordenança fiscalFotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle
Bonificació del 75% per a vehicles de propulsió elèctrica pura i de propulsió híbrida endollables amb capacitat de tracció elèctrica al 100% mitjançant bateries i amb emissions inferiors a 110g de CO2/km i una autonomia mínima en mètode elèctric de 20km. 12/06/2015Segons ordenança fiscalFotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle
Bonificació del 10% per als vehicles inscrits a la Direcció General de Trànsit (DGT) com a vehicles històrics 9/12/2003Segons ordenança fiscalCap