Català   Castellano
Skip Navigation Links


Tràmits per internet

Presentació i seguiment de factures electròniques a l'OAGRTL
      1/2  Com fer el tràmit

Aquest tràmit permet la presentació de factures electròniques al’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació Tributària de la Diputació de Lleidaa través de mitjans telemàtics.


La factura electrònica és una modalitat de factura en què no s'utilitza el paper com a suport sinó un fitxer informàtic el qual es pot enviar telemàticament al client.


En definitiva, es tracta d’un document electrònic que conté totes les dades d'una factura tradicional i que incorpora una signatura electrònica per tal de garantir la integritat de la informació que conté.


La Llei 25/2013, d’impuls de la factura electrònica i de creació del registre comptable de factures al Sector Públic estableix que, a partir del 15 de gener de 2015, tots els proveïdors que hagin entregat béns o prestat serveis a l’Administració Pública podran facturar en format electrònic, estant obligades, en qualsevol cas:

a) Societat anònimes

b) Societats de responsabilitat limitada

c) Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola

d) Establiments permanents i sucursals d’activitats no residents en el territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària

e) Unions temporals d’empreses

f) Agrupacions d’interès econòmic, Agrupacions d’interès econòmic europees,Fons de Pensions, Fons de capital risc, Fons d’inversions, Fons d’utilització d’actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulització hipotecària o Fons de garantia d’inversions


A banda dels obligats anteriors, qualsevol persona, física o jurídica, que hagi de presentar factures a la Diputació de Lleida o els seus organismes autònoms, independentment de l'import, podrà fer-h en format electrònic.


Atenció: Les factures que es presentin en suport paper quan, en aplicació del que s’acaba d’establir, s’haurien d’haver presentat en suport electrònic, es tindran per no presentades i no iniciaran el procés de tramitació administrativa de la factura.


Requists:

Per a la presentació de factures electròniques cal aportar un fitxer de factura electrònica el qual, segons estableix la Llei25/2013, s’haurà de presentar en format facturaeversió 3.2.x amb signatura electrònica XAdES. Per a major informació sobre aquest format de factura electrònica podeu consultar l’enllaç:www.facturae.es.

Entre els camps de la factura especificats en el format facturae, la factura electrònica que es presenti a l’OAGRTL haurà d’incorporar necessàriament emplenats els següents camps, que permetran relacionar la factura amb les dades de contractació i autorització de la despesa i, així, la tramitació de la seva validació interna.

- El número de contracte o expedient de contractació que es comuniqui al proveïdor en el contracte o encàrrec, sota el camp ReceiverContractReference.

- El número de comada o operació comptable que es comuniqui al proveïdor en el contracte o encàrrec, sota el camp ReceiverTransactionReference.

- En qualsevol cas, la identificació dels òrgans administratius o codi DIR3 de l’OAGRTL, amb valor LA0000019, sota el camp AdministrativeCenter, en cadascun d’aquests subcamps:

  • Oficina Comptable, sota el rol Fiscal (01)

  • Òrgan Gestor, sota el rolReceptor (02)

  • Unitat tramitadora, sota el rol Pagador (03)

Atenció: Sense aquesta informació, la factura serà rebutjada i, per tant, considerada com a no presentada.

Per a més informació en relació als requisits que ha de complir la factura electrònica a presentar a l’OAGRTL i com podeu generar-la, consulteu el següent enllaç: http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT-Empreses/Que-es.

Per altra banda, per a fer el seguiment de factures presentades electrònicament us seran requerides les següents dades de la factura: número de factura, any fiscal, NIF/CIF de l'emissor, CIF del receptor, import total.


Com fer el tràmit per internet:

- A través de l'Oficina Virtual de l'OAGRTL, mitjançant el servei e.FACT del Consorci AOC, sense certificat digital, al qual podeu accedir prement "continuar" al final d'aquesta pàgina

- A partir del moment en que el servei eFact estigui integrat tecnològicament amb el Punt General d’Entrada de l’Administració General del’Estat, denominat FACe, els proveïdors podran, a la seva elecció, presentarles factures en aquest servei, que les remetrà automàticament al servei e-Fact

En aquest enllaç podeu trobar informació de com podeu emetre una factura electrònica per presentar-la a l'OAGRTL.

Podeu accedir a més informació relacionada al mateix servei e.FACT. No obstant, per a qualsevol dubte relacionat amb la facturació electrònica o, en general, sobre la relació telemàtica amb l’OAGRTL, podeu contactar-nos a través dels següents mitjans:

Formulari en línia: https://seuelectronica.oagrtl.cat/bustiaPublic/create

Tel. 973 23 04 01

Per a la resta de consultes relacionades amb la generació i presentacióde factures electròniques i ús del servei e.FACT, podeu adreçar-vos al responsable del servei e.FACT:

Correu-e: efact@aoc.cat  Tel. 902 013 448 - 902 013 448

Igualment, per a consultes relacionades amb la generació i presentació de factures electròniques i ús del servei FACe podeu adreçar-vos al responsable del servei FACe mitjançant el següent formulari de contacte en línia:

https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/FACE

Normativa aplicable:

Reglament regulador de la facturació electrònica a la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms.

Llei 25/2013, d’impuls de la factura electrònica i de creació del registre comptable de factures al Sector Públic.


Continuar
      2/2  Enviament i consulta de factures
OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401
Inici   Avís legal   Navegabilitat   Accessibilitat   Contacte   Administració