EL POAL

Oficina més propera de l'OAGRTL / Oficina más cercana del OAGRTL: Mollerussa


Ordenances fiscals / Ordenanzas fiscales: consulta

Tipus impositius / Tipos impositivos: consulta

Beneficis fiscals i recàrrecs potestatius / Beneficios fiscales y recargos potestativos: consulta


Calendari fiscal / Calendario fiscal:
Exercici / Ejercicio:

Actuacions delegades a l'OAGRTL per l'Ajuntament i altres ens públics:
Actuaciones delegadas al OAGRTL por el Ayuntamiento y otros entes:
2021 - EL POAL Imprimir
Concepte / Exercici / Emissió
Concepto / Ejercicio / Emisión
Gestió tributària
Gestión tributaria
Inspecció
Inspección
Recaptació voluntària
Recaudación voluntaria
Període de pagament en voluntaria
Periodo de pago en voluntaria
Recaptació executiva
Recaudación ejecutiva
Impost Béns Immobles . Urbana
Exercici 2021
SI NO SI Del 03/05/2021 al 05/07/2021
Data càrrec rebuts domiciliats: 28-maig, 2-agost, 29-octubre
Fecha cargo recibos domiciliados:28-mayo,2-agosto,29-octubre
SI
IBI Béns característiques especials
Exercici 2021
SI NO SI Del 03/05/2021 al 05/07/2021
Data càrrec rebuts domiciliats: 28-maig, 2-agost, 29-octubre
Fecha cargo recibos domiciliados:28-mayo,2-agosto,29-octubre
SI
Impost Béns Immobles . Rústica
Exercici 2021
SI NO SI Del 20/09/2021 al 22/11/2021
Data de càrrec dels rebuts domiciliats: 29-octubre
Fecha cargo de los recibos domiciliados: 29-octubre
SI
Impost d'Activitats Econòmiques
Exercici 2021
SI SI SI Del 20/09/2021 al 22/11/2021
Data de càrrec dels rebuts domiciliats: 29-octubre
Fecha cargo de los recibos domiciliados: 29-octubre
SI
Imp. Vehicles tracció mecànica
Exercici 2021
SI -- SI Del 24/02/2021 al 28/04/2021
Data càrrec rebuts domiciliats: 30-març
Fecha de cargo recibos domiciliados: 30-marzo
SI
Impost Vehicles Tracció mecànica - Altes
Exercici 2021
SI -- SI Segons la data de l'autoliquidació
Según la fecha de la autoliquidación
--
Impost s/increment valor del terreny nat.Urbana
NO NO NO -------------------

NO