EL POAL

Oficina més propera de l'OAGRTL / Oficina más cercana del OAGRTL: Mollerussa


Ordenances fiscals / Ordenanzas fiscales: consulta

Calendari fiscal / Calendario fiscal: consulta

Tipus impositius / Tipos impositivos: consulta


Beneficis fiscals y recàrrecs potestatius / Beneficios fiscales y recargos potestativos:
Exercici / Ejercicio:

2024 - EL POAL Imprimir
Impost sobre Béns Immobles (IBI) - Delegada la gestió a l'OAGRTL
Beneficis fiscals i recàrrecs potestatiusData publicació ordenança
municipal al BOP Lleida
Anys aplicacióDocumentació
Urbana Exempció dels rebuts que tinguin la quota líquida igual o inferior a 3 euros 27/12/2023Segons ordenança fiscalCap
Urbana Bonificació del 50% per als immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat. 27/12/2023Segons ordenança fiscalCertificat titularitat cadastral o rebuts IBI
Comunicació data prevista inici obres
Llicència obres o sol.licitud d'aquesta a l'Ajunt.
Estatuts de l'empresa urbanit, constr, prom.immob.
Certificat no iclusió a l'immobilitzat o balanç
Rústica Exempció dels rebuts que tinguin la quota líquida igual o inferior a 3 euros 20/12/2003Segons ordenança fiscalCap
Característiques EspecialsExempció dels rebuts que tinguin la quota líquida igual o inferior a 3 euros 20/12/2003Segons ordenança fiscalCap
Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) - Delegada la gestió a l'OAGRTL
Sense beneficis fiscals potestatius
Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) - No delegada la gestió a l'OAGRTL
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) - Delegada la gestió a l'OAGRTL
Beneficis fiscals i recàrrecs potestatiusData publicació ordenança
municipal al BOP Lleida
Anys aplicacióDocumentació
Bonificació del 50% per a vehicles classificats com a Zero, durant 4 anys des de la seva matriculació. En cas de no tenir classificació, veure l'ordenança fiscal. 27/12/2023 4Cap
Bonificació del 50% per a vehicles classificats com a Eco, durant 3 anys des de la seva matriculació. En cas de no tenir classificació, veure l'ordenança fiscal. 27/12/2023 3Cap
Bonificació del 100% per als vehicles inscrits a la Direcció General de Trànsit (DGT) com a vehicles històrics 27/12/2023Segons ordenança fiscalCap