PRATS I SANSOR

Oficina més propera de l'OAGRTL / Oficina más cercana del OAGRTL: la Seu d'Urgell


Ordenances fiscals / Ordenanzas fiscales: consulta

Tipus impositius / Tipos impositivos: consulta

Beneficis fiscals potestatius / Beneficios fiscales potestativos: consulta


Calendari fiscal / Calendario fiscal:
Exercici / Ejercicio:

Actuacions delegades a l'OAGRTL per l'Ajuntament i altres ens públics:
Actuaciones delegadas al OAGRTL por el Ayuntamiento y otros entes:
2017 - PRATS I SANSOR Imprimir
Concepte / Exercici / Emissió
Concepto / Ejercicio / Emisión
Gestió tributària
Gestión tributaria
Inspecció
Inspección
Recaptació voluntària
Recaudación voluntaria
Període de pagament en voluntaria
Periodo de pago en voluntaria
Recaptació executiva
Recaudación ejecutiva
Impost Béns Immobles . Urbana
Exercici 2017
SI NO SI Rebuts/Recibos: del 03/05/2017 al 05/07/2017
Càrrec rebuts domiciliats: 2-juny, 1-agost i 31-octubre
Cargo recibos domiciliados: 2-junio, 1-agosto y 31-octubre
SI
IBI Béns característiques especials
Exercici 2017
SI NO SI Rebuts/Recibos: del 03/05/2017 al 05/07/2017
Càrrec rebuts domiciliats: 2-juny, 1-agost i 31-octubre
Cargo recibos domiciliados: 2-junio, 1-agosto y 31-octubre
SI
Impost Béns Immobles . Rústica
Exercici 2017
SI NO SI Rebuts/Recibos: del 21/09/2017 al 23/11/2017
Càrrec rebuts domiciliats: 31-octubre
Cargo recibos domiciliados: 31-octubre
SI
Impost d'Activitats Econòmiques
Exercici 2017
SI SI SI Rebuts/Recibos: del 21/09/2017 al 23/11/2017
Càrrec rebuts domiciliats: 31-octubre
Cargo recibos domiciliados: 31-octubre
SI
Imp. Vehicles tracció mecànica
Exercici 2017
SI -- SI Rebuts/Recibos: del 27/02/2017 al 28/04/2017
Data càrrec rebuts domiciliats: 30/03/2017
Fecha cargo recibos domiciliados: 30/03/2017
SI
Impost Vehicles Tracció mecànica - Altes
Exercici 2017
SI -- SI Segons la data de l'autoliquidació
Según la fecha de la autoliquidación
--
Impost s/increment valor del terreny nat.Urbana
SI SI SI Segons la data de notificació de la liquidació
Según la fecha de notificación de la liquidación
SI
Cementiri
Exercici 2017 Emissió 001
NO NO SI Rebuts/Recibos: del 21/09/2017 al 23/11/2017
Càrrec rebuts domiciliats: 31-octubre
Cargo recibos domiciliados: 31-octubre
SI
Recollida d'Escombraries
Exercici 2017 Emissió 001
NO NO SI Rebuts/Recibos: del 21/09/2017 al 23/11/2017
Càrrec rebuts domiciliats: 31-octubre
Cargo recibos domiciliados: 31-octubre
SI