PRATS I SANSOR

Oficina més propera de l'OAGRTL / Oficina más cercana del OAGRTL: la Seu d'Urgell


Ordenances fiscals / Ordenanzas fiscales: consulta

Tipus impositius / Tipos impositivos: consulta

Beneficis fiscals i recàrrecs potestatius / Beneficios fiscales y recargos potestativos: consulta


Calendari fiscal / Calendario fiscal:
Exercici / Ejercicio:

Actuacions delegades a l'OAGRTL per l'Ajuntament i altres ens públics:
Actuaciones delegadas al OAGRTL por el Ayuntamiento y otros entes:
2024 - PRATS I SANSOR Imprimir
Concepte / Exercici / Emissió
Concepto / Ejercicio / Emisión
Gestió tributària
Gestión tributaria
Inspecció
Inspección
Recaptació voluntària
Recaudación voluntaria
Període de pagament en voluntaria
Periodo de pago en voluntaria
Recaptació executiva
Recaudación ejecutiva
Impost Béns Immobles . Urbana
Exercici 2024
NO NO NO -------------------

NO
IBI Béns característiques especials
Exercici 2024
NO NO NO -------------------

NO
Impost Béns Immobles . Rústica
Exercici 2024
NO NO NO -------------------

NO
Impost d'Activitats Econòmiques
Exercici 2024
NO NO NO -------------------

NO
Imp. Vehicles tracció mecànica
Exercici 2024
NO NO NO -------------------

NO
Impost Vehicles Tracció mecànica - Altes
Exercici 2024
NO NO NO -------------------

NO
Impost s/increment valor del terreny nat.Urbana
NO NO NO -------------------

NO
Cementiri
Exercici 2024 Emissió 001
NO NO NO -------------------

NO
Recollida d'Escombraries
Exercici 2024 Emissió 001
NO NO NO -------------------

NO