LA COMA I LA PEDRA

Oficina més propera de l'OAGRTL / Oficina más cercana del OAGRTL: Solsona


Ordenances fiscals / Ordenanzas fiscales: consulta

Calendari fiscal / Calendario fiscal: consulta

Beneficis fiscals i recàrrecs potestatius / Beneficios fiscales y recargos potestativos: consulta


Tipus impositius / Tipos impositivos:
Exercici / Ejercicio:

2024 - LA COMA I LA PEDRA Imprimir
Impost sobre Béns Immobles (IBI) - Delegada la gestió a l'OAGRTL
Data publicació ordenança
municipal al BOP Lleida
Tipus de gravamen
Urbana 10/03/2023 0,65000 % General
Rústica 10/03/2023 0,60000 %
Característiques Especials 10/03/2023 0,80000 %
Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) - Delegada la gestió a l'OAGRTL
Data publicació ordenança
municipal al BOP Lleida
Coeficient de situació
Categoria Comercial 1 12/12/2019 3,8000
Categoria Comercial 2 3,7000
Categoria Comercial 3 3,6000
Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) - Delegada la gestió a l'OAGRTL
Data publicació ordenança
municipal al BOP Lleida
Coeficient Tipus de gravamen
Inferior 1 any 20/07/2022 0,14 27,50
1 any 0,13 27,50
2 anys 0,14 27,50
3 anys 0,14 27,50
4 anys 0,16 27,50
5 anys 0,17 27,50
6 anys 0,16 27,50
7 anys 0,12 27,50
8 anys 0,10 27,50
9 anys 0,09 27,50
10 anys 0,08 27,50
11 anys 0,08 27,50
12 anys 0,08 27,50
13 anys 0,08 27,50
14 anys 0,09 27,50
15 anys 0,09 27,50
16 anys 0,10 27,50
17 anys 0,13 27,50
18 anys 0,17 27,50
19 anys 0,23 27,50
20 anys o més 0,40 27,50
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) - Delegada la gestió a l'OAGRTL
Data publicació ordenança
municipal al BOP Lleida
Coeficient
Tarifa bàsica
Import
Grup tarifa 101 - DE MENYS DE 8 CAVALLS FISCALS 27/12/2016 1,1000 * 12,62 13,88 €
Grup tarifa 102 - DE 8 FINS A 11,99 CAVALLS FISCALS 1,1000 * 34,08 37,49 €
Grup tarifa 103 - DE 12 FINS A 15,99 CAVALLS FISCALS 1,1000 * 71,94 79,13 €
Grup tarifa 104 - DE 16 FINS A 19,99 CAVALLS FISCALS 1,1000 * 89,61 98,57 €
Grup tarifa 105 - DE 20 CAVALLS FISCALS EN ENDAVANT 1,1000 * 112,00 123,20 €
Grup tarifa 201 - DE MENYS DE 21 PLACES 1,1000 * 83,30 91,63 €
Grup tarifa 202 - DE 21 A 50 PLACES 1,1000 * 118,64 130,50 €
Grup tarifa 203 - DE MÉS DE 50 PLACES 1,1000 * 148,30 163,13 €
Grup tarifa 301 - DE MENYS DE 1.000 KG DE CÀRREGA ÚTIL 1,1000 * 42,28 46,51 €
Grup tarifa 302 - DE 1.000 A 2.999 KG DE CÀRREGA ÚTIL 1,1000 * 83,30 91,63 €
Grup tarifa 303 - DE MÉS DE 2999 A 9999 KG DE CÀRREGA ÚTIL 1,1000 * 118,64 130,50 €
Grup tarifa 304 - DE MÉS DE 9.999 KG DE CÀRREGA ÚTIL 1,1000 * 148,30 163,13 €
Grup tarifa 401 - DE MENYS DE 16 CAVALLS FISCALS 1,1000 * 17,67 19,44 €
Grup tarifa 402 - DE 16 A 25 CAVALLS FISCALS 1,1000 * 27,77 30,55 €
Grup tarifa 403 - DE MÉS DE 25 CAVALLS FISCALS 1,1000 * 83,30 91,63 €
Grup tarifa 501 - DE MENYS DE 1000 KG I MÉS DE 750 KG C.ÚTIL 1,1000 * 17,67 19,44 €
Grup tarifa 502 - DE 1.000 A 2.900 KG DE CÀRREGA ÚTIL 1,1000 * 27,77 30,55 €
Grup tarifa 503 - DE MÉS DE 2.999 KG DE CÀRREGA ÚTIL 1,1000 * 83,30 91,63 €
Grup tarifa 601 - CICLOMOTORS 1,1000 * 4,42 4,86 €
Grup tarifa 602 - MOTOCICLETES FINS A 125 CC 1,1000 * 4,42 4,86 €
Grup tarifa 603 - MOTOCICLETES DE MÉS DE 125 FINS A 250 CC 1,1000 * 7,57 8,33 €
Grup tarifa 604 - MOTOCICLETES DE MÉS DE 250 FINS A 500 CC 1,1000 * 15,15 16,67 €
Grup tarifa 605 - MOTOCICLETES DE MÉS DE 500 FINS A 1000 CC 1,1000 * 30,29 33,32 €
Grup tarifa 606 - MOTOCICLETES DE MÉS DE 1.000 CC 1,1000 * 60,58 66,64 €
Autoliquidacions IVTM - Delegada la gestió a l'OAGRTL
Data publicació ordenança
municipal al BOP Lleida
Coeficient
Tarifa bàsica
Import
Grup tarifa 101 - DE MENYS DE 8 CAVALLS FISCALS 27/12/2016 1,1000 * 12,62 13,88 €
Grup tarifa 102 - DE 8 FINS A 11,99 CAVALLS FISCALS 1,1000 * 34,08 37,49 €
Grup tarifa 103 - DE 12 FINS A 15,99 CAVALLS FISCALS 1,1000 * 71,94 79,13 €
Grup tarifa 104 - DE 16 FINS A 19,99 CAVALLS FISCALS 1,1000 * 89,61 98,57 €
Grup tarifa 105 - DE 20 CAVALLS FISCALS EN ENDAVANT 1,1000 * 112,00 123,20 €
Grup tarifa 201 - DE MENYS DE 21 PLACES 1,1000 * 83,30 91,63 €
Grup tarifa 202 - DE 21 A 50 PLACES 1,1000 * 118,64 130,50 €
Grup tarifa 203 - DE MÉS DE 50 PLACES 1,1000 * 148,30 163,13 €
Grup tarifa 301 - DE MENYS DE 1.000 KG DE CÀRREGA ÚTIL 1,1000 * 42,28 46,51 €
Grup tarifa 302 - DE 1.000 A 2.999 KG DE CÀRREGA ÚTIL 1,1000 * 83,30 91,63 €
Grup tarifa 303 - DE MÉS DE 2999 A 9999 KG DE CÀRREGA ÚTIL 1,1000 * 118,64 130,50 €
Grup tarifa 304 - DE MÉS DE 9.999 KG DE CÀRREGA ÚTIL 1,1000 * 148,30 163,13 €
Grup tarifa 401 - DE MENYS DE 16 CAVALLS FISCALS 1,1000 * 17,67 19,44 €
Grup tarifa 402 - DE 16 A 25 CAVALLS FISCALS 1,1000 * 27,77 30,55 €
Grup tarifa 403 - DE MÉS DE 25 CAVALLS FISCALS 1,1000 * 83,30 91,63 €
Grup tarifa 501 - DE MENYS DE 1000 KG I MÉS DE 750 KG C.ÚTIL 1,1000 * 17,67 19,44 €
Grup tarifa 502 - DE 1.000 A 2.900 KG DE CÀRREGA ÚTIL 1,1000 * 27,77 30,55 €
Grup tarifa 503 - DE MÉS DE 2.999 KG DE CÀRREGA ÚTIL 1,1000 * 83,30 91,63 €
Grup tarifa 601 - CICLOMOTORS 1,1000 * 4,42 4,86 €
Grup tarifa 602 - MOTOCICLETES FINS A 125 CC 1,1000 * 4,42 4,86 €
Grup tarifa 603 - MOTOCICLETES DE MÉS DE 125 FINS A 250 CC 1,1000 * 7,57 8,33 €
Grup tarifa 604 - MOTOCICLETES DE MÉS DE 250 FINS A 500 CC 1,1000 * 15,15 16,67 €
Grup tarifa 605 - MOTOCICLETES DE MÉS DE 500 FINS A 1000 CC 1,1000 * 30,29 33,32 €
Grup tarifa 606 - MOTOCICLETES DE MÉS DE 1.000 CC 1,1000 * 60,58 66,64 €