LA COMA I LA PEDRA

Oficina més propera de l'OAGRTL / Oficina más cercana del OAGRTL: Solsona


Ordenances fiscals / Ordenanzas fiscales: consulta

Calendari fiscal / Calendario fiscal: consulta

Tipus impositius / Tipos impositivos: consulta


Beneficis fiscals y recàrrecs potestatius / Beneficios fiscales y recargos potestativos:
Exercici / Ejercicio:

2024 - LA COMA I LA PEDRA Imprimir
Impost sobre Béns Immobles (IBI) - Delegada la gestió a l'OAGRTL
Beneficis fiscals i recàrrecs potestatiusData publicació ordenança
municipal al BOP Lleida
Anys aplicacióDocumentació
Urbana Exempció dels rebuts que tinguin la quota líquida igual o inferior a 3 euros 10/03/2023Segons ordenança fiscalCap
Urbana Bonificació del 50% per als immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat. 10/03/2023Segons ordenança fiscalCertificat titularitat cadastral o rebuts IBI
Comunicació data prevista inici obres
Llicència obres o sol.licitud d'aquesta a l'Ajunt.
Estatuts de l'empresa urbanit, constr, prom.immob.
Certificat no iclusió a l'immobilitzat o balanç
Urbana Bonificació del 50% per als immobles destinats a habitatge que hagin instal·lat sistemes d'autoconsum amb energia solar fotovoltàica, durant 4 anys després de la sol.licitud. I del 40% si l'immoble està destinat a comerços i restaurants, durant 3 anys després de la sol.licitud 10/03/2023 4Inscripció al RAC (Reg.d'Autoconsum de Catalunya)
Certificat Ajuntament autoritzant la instal.lació
Rústica Exempció dels rebuts que tinguin la quota líquida igual o inferior a 3 euros 9/09/2003Segons ordenança fiscalCap
Característiques EspecialsExempció dels rebuts que tinguin la quota líquida igual o inferior a 3 euros 9/09/2003Segons ordenança fiscalCap
Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) - Delegada la gestió a l'OAGRTL
Sense beneficis fiscals potestatius
Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) - Delegada la gestió a l'OAGRTL
Beneficis fiscals i recàrrecs potestatiusData publicació ordenança
municipal al BOP Lleida
Anys aplicacióDocumentació
Bonificació del 95% quan afecti al domicili habitual del causantt a favor dels descendents de primer grau i adoptats, cònjuges i ascendents de primer grau i adoptants. 20/07/2022 Certificat d'empadronament emès per l'Ajuntament
Llibre família / altra doc. acrediti grau parentiu
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) - Delegada la gestió a l'OAGRTL
Beneficis fiscals i recàrrecs potestatiusData publicació ordenança
municipal al BOP Lleida
Anys aplicacióDocumentació
Bonificació del 100% per als vehicles amb una antiguitat superior als 25 anys 27/12/2016Segons ordenança fiscalCap
Bonificació del 100% per als vehicles inscrits a la Direcció General de Trànsit (DGT) com a vehicles històrics 27/12/2016Segons ordenança fiscalCap