LLES DE CERDANYA

Oficina més propera de l'OAGRTL / Oficina más cercana del OAGRTL: la Seu d'Urgell


Ordenances fiscals / Ordenanzas fiscales: consulta

Tipus impositius / Tipos impositivos: consulta

Beneficis fiscals i recàrrecs potestatius / Beneficios fiscales y recargos potestativos: consulta


Calendari fiscal / Calendario fiscal:
Exercici / Ejercicio:

Actuacions delegades a l'OAGRTL per l'Ajuntament i altres ens públics:
Actuaciones delegadas al OAGRTL por el Ayuntamiento y otros entes:
2021 - LLES DE CERDANYA Imprimir
Concepte / Exercici / Emissió
Concepto / Ejercicio / Emisión
Gestió tributària
Gestión tributaria
Inspecció
Inspección
Recaptació voluntària
Recaudación voluntaria
Període de pagament en voluntaria
Periodo de pago en voluntaria
Recaptació executiva
Recaudación ejecutiva
Impost Béns Immobles . Urbana
Exercici 2021
SI NO SI Del 03/05/2021 al 05/07/2021
Data càrrec rebuts domiciliats: 28-maig, 2-agost, 29-octubre
Fecha cargo recibos domiciliados:28-mayo,2-agosto,29-octubre
SI
IBI Béns característiques especials
Exercici 2021
SI NO SI Del 03/05/2021 al 05/07/2021
Data càrrec rebuts domiciliats: 28-maig, 2-agost, 29-octubre
Fecha cargo recibos domiciliados:28-mayo,2-agosto,29-octubre
SI
Impost Béns Immobles . Rústica
Exercici 2021
SI NO SI Del 20/09/2021 al 22/11/2021
Data de càrrec dels rebuts domiciliats: 29-octubre
Fecha cargo de los recibos domiciliados: 29-octubre
SI
Impost d'Activitats Econòmiques
Exercici 2021
SI SI SI Del 20/09/2021 al 22/11/2021
Data de càrrec dels rebuts domiciliats: 29-octubre
Fecha cargo de los recibos domiciliados: 29-octubre
SI
Imp. Vehicles tracció mecànica
Exercici 2021
SI -- SI Del 24/02/2021 al 28/04/2021
Data càrrec rebuts domiciliats: 30-març
Fecha de cargo recibos domiciliados: 30-marzo
SI
Impost Vehicles Tracció mecànica - Altes
Exercici 2021
SI -- SI Segons la data de l'autoliquidació
Según la fecha de la autoliquidación
--
Impost s/increment valor del terreny nat.Urbana
SI SI SI Segons la data de notificació de la liquidació
Según la fecha de notificación de la liquidación
SI
Abastament d'Aigua
Exercici 2020 Emissió 001
NO NO SI Del 24/02/2021 al 28/04/2021
Data càrrec rebuts domiciliats: 30-març
Fecha de cargo recibos domiciliados: 30-marzo
SI
Recollida d'Escombraries
Exercici 2020 Emissió 001
NO NO SI Del 24/02/2021 al 28/04/2021
Data càrrec rebuts domiciliats: 30-març
Fecha de cargo recibos domiciliados: 30-marzo
SI
Abastament d'Aigua
Exercici 2021 Emissió 001
NO NO SI Del 03/05/2021 al 05/07/2021
Data càrrec rebuts domiciliats: 28-maig
Fecha cargo recibos domiciliados: 28-mayo
SI
Recollida d'Escombraries
Exercici 2021 Emissió 001
NO NO SI Del 20/09/2021 al 22/11/2021
Data de càrrec dels rebuts domiciliats: 29-octubre
Fecha cargo de los recibos domiciliados: 29-octubre
SI