LLES DE CERDANYA

Oficina més propera de l'OAGRTL / Oficina más cercana del OAGRTL: la Seu d'Urgell


Ordenances fiscals / Ordenanzas fiscales: consulta

Calendari fiscal / Calendario fiscal: consulta

Beneficis fiscals i recàrrecs potestatius / Beneficios fiscales y recargos potestativos: consulta


Tipus impositius / Tipos impositivos:
Exercici / Ejercicio:

2021 - LLES DE CERDANYA Imprimir
Impost sobre Béns Immobles (IBI) - Delegada la gestió a l'OAGRTL
Data publicació ordenança
municipal al BOP Lleida
Tipus de gravamen
Urbana 24/11/2011 0,63000 % General
Rústica 24/11/2011 0,65000 %
Característiques Especials 24/11/2011 0,40000 %
Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) - Delegada la gestió a l'OAGRTL
Data publicació ordenança
municipal al BOP Lleida
Coeficient de situació
Categoria Comercial 1 30/12/2003 1,0000
Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) - Delegada la gestió a l'OAGRTL
Data publicació ordenança
municipal al BOP Lleida
Coeficient Tipus de gravamen
D´1 a 5 anys 30/12/2003 2,60 20,00
Fins a 10 anys 2,50 20,00
Fins a 15 anys 2,40 20,00
Mes de 15 anys 2,30 20,00
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) - Delegada la gestió a l'OAGRTL
Data publicació ordenança
municipal al BOP Lleida
Coeficient
Tarifa bàsica
Import
Grup tarifa 101 - DE MENYS DE 8 CAVALLS FISCALS 24/11/2011 1,0750 * 12,62 13,57 €
Grup tarifa 102 - DE 8 FINS A 11,99 CAVALLS FISCALS 1,0750 * 34,08 36,64 €
Grup tarifa 103 - DE 12 FINS A 15,99 CAVALLS FISCALS 1,0750 * 71,94 77,34 €
Grup tarifa 104 - DE 16 FINS A 19,99 CAVALLS FISCALS 1,0750 * 89,61 96,33 €
Grup tarifa 105 - DE 20 CAVALLS FISCALS EN ENDAVANT 1,0750 * 112,00 120,40 €
Grup tarifa 201 - DE MENYS DE 21 PLACES 1,0750 * 83,30 89,55 €
Grup tarifa 202 - DE 21 A 50 PLACES 1,0750 * 118,64 127,54 €
Grup tarifa 203 - DE MÉS DE 50 PLACES 1,0750 * 148,30 159,42 €
Grup tarifa 301 - DE MENYS DE 1.000 KG DE CÀRREGA ÚTIL 1,0750 * 42,28 45,45 €
Grup tarifa 302 - DE 1.000 A 2.999 KG DE CÀRREGA ÚTIL 1,0750 * 83,30 89,55 €
Grup tarifa 303 - DE MÉS DE 2999 A 9999 KG DE CÀRREGA ÚTIL 1,0750 * 118,64 127,54 €
Grup tarifa 304 - DE MÉS DE 9.999 KG DE CÀRREGA ÚTIL 1,0750 * 148,30 159,42 €
Grup tarifa 401 - DE MENYS DE 16 CAVALLS FISCALS 1,0750 * 17,67 19,00 €
Grup tarifa 402 - DE 16 A 25 CAVALLS FISCALS 1,0750 * 27,77 29,85 €
Grup tarifa 403 - DE MÉS DE 25 CAVALLS FISCALS 1,0750 * 83,30 89,55 €
Grup tarifa 501 - DE MENYS DE 1000 KG I MÉS DE 750 KG C.ÚTIL 1,0750 * 17,67 19,00 €
Grup tarifa 502 - DE 1.000 A 2.900 KG DE CÀRREGA ÚTIL 1,0750 * 27,77 29,85 €
Grup tarifa 503 - DE MÉS DE 2.999 KG DE CÀRREGA ÚTIL 1,0750 * 83,30 89,55 €
Grup tarifa 601 - CICLOMOTORS 1,0750 * 4,42 4,75 €
Grup tarifa 602 - MOTOCICLETES FINS A 125 CC 1,0750 * 4,42 4,75 €
Grup tarifa 603 - MOTOCICLETES DE MÉS DE 125 FINS A 250 CC 1,0750 * 7,57 8,14 €
Grup tarifa 604 - MOTOCICLETES DE MÉS DE 250 FINS A 500 CC 1,0750 * 15,15 16,29 €
Grup tarifa 605 - MOTOCICLETES DE MÉS DE 500 FINS A 1000 CC 1,0750 * 30,29 32,56 €
Grup tarifa 606 - MOTOCICLETES DE MÉS DE 1.000 CC 1,0750 * 60,58 65,12 €