LLES DE CERDANYA

Oficina més propera de l'OAGRTL / Oficina más cercana del OAGRTL: la Seu d'Urgell


Ordenances fiscals / Ordenanzas fiscales: consulta

Calendari fiscal / Calendario fiscal: consulta

Tipus impositius / Tipos impositivos: consulta


Beneficis fiscals y recàrrecs potestatius / Beneficios fiscales y recargos potestativos:
Exercici / Ejercicio:

2021 - LLES DE CERDANYA Imprimir
Impost sobre Béns Immobles (IBI) - Delegada la gestió a l'OAGRTL
Beneficis fiscals i recàrrecs potestatiusData publicació ordenança
municipal al BOP Lleida
Anys aplicacióDocumentació
Urbana Exempció dels rebuts que tinguin la quota líquida igual o inferior a 3 euros 30/12/2003Segons ordenança fiscalCap
Urbana Bonificació del 50% per als immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat. 30/12/2003Segons ordenança fiscalCertificat titularitat cadastral o rebuts IBI
Comunicació data prevista inici obres
Llicència obres o sol.licitud d'aquesta a l'Ajunt.
Estatuts de l'empresa urbanit, constr, prom.immob.
Certificat no iclusió a l'immobilitzat o balanç
Rústica Exempció dels rebuts que tinguin la quota líquida igual o inferior a 3 euros 30/12/2003Segons ordenança fiscalCap
Característiques EspecialsExempció dels rebuts que tinguin la quota líquida igual o inferior a 3 euros 30/12/2003Segons ordenança fiscalCap
Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) - Delegada la gestió a l'OAGRTL
Sense beneficis fiscals potestatius
Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) - Delegada la gestió a l'OAGRTL
Sense beneficis fiscals potestatius
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) - Delegada la gestió a l'OAGRTL
Beneficis fiscals i recàrrecs potestatiusData publicació ordenança
municipal al BOP Lleida
Anys aplicacióDocumentació
Bonificació del 100% per als vehicles amb una antiguitat superior als 25 anys 5/05/2007Segons ordenança fiscalCap