LLES DE CERDANYA

Oficina més propera de l'OAGRTL / Oficina más cercana del OAGRTL: la Seu d'Urgell


Ordenances fiscals / Ordenanzas fiscales: consulta

Calendari fiscal / Calendario fiscal: consulta

Tipus impositius / Tipos impositivos: consulta


Beneficis fiscals y recàrrecs potestatius / Beneficios fiscales y recargos potestativos:
Exercici / Ejercicio:

2024 - LLES DE CERDANYA Imprimir
Impost sobre Béns Immobles (IBI) - No delegada la gestió a l'OAGRTL
Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) - No delegada la gestió a l'OAGRTL
Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) - No delegada la gestió a l'OAGRTL
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) - No delegada la gestió a l'OAGRTL